Het broeikaseffect

De uitstoot van broeikasgassen is een kritiek mondiaal probleem geworden nu de wereld geconfronteerd wordt met de toenemende problemen van klimaatverandering. Deze uitstoot, die voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en industriële activiteiten, leidt tot de insluiting van warmte in de atmosfeer van de aarde. De escalerende concentratie broeikasgassen verstoort ecosystemen, versterkt het optreden van extreme weersomstandigheden en brengt het delicate evenwicht van onze planeet in gevaar.

In deze context hebben milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) aan belang gewonnen als kader voor het aanpakken van het probleem van broeikasgasemissies, het bevorderen van duurzame praktijken en sociale verantwoordelijkheid, het versterken van corporate governance en het positioneren voor succes op de lange termijn in een snel veranderend mondiaal landschap.

Nu de klok tikt en de verwachtingen van belanghebbenden toenemen, is het noodzakelijk om beslissende actie te ondernemen en ESG-rapportage te omarmen, om zo een veerkrachtige en welvarende toekomst voor bedrijven en de planeet te garanderen.

We weten echter allemaal hoe pijnlijk en tijdrovend deze rapportageprocedure kan zijn: verschillende gegevensformaten, uitgebreide communicatie-inspanningen om alle informatie te verzamelen….Erkenning van deze uitdagingen heeft Energis een innovatieve oplossing ontwikkeld, een eApp die bedrijven in staat stelt om naadloos jaarlijks hun energieverbruik te rapporteren en tegelijkertijd het continu bijhouden van de voortgang te vergemakkelijken.

Binnen ESG speelt Energis een sleutelrol in de milieupijler door het verzamelen van belangrijke gegevens en informatie voor rapportagedoeleinden te automatiseren. Door gebruik te maken van onze geavanceerde technologie kunnen bedrijven hun rapportageverplichtingen moeiteloos stroomlijnen, waardoor kostbare tijd en middelen vrijkomen voor andere belangrijke activiteiten.

Als u op zoek bent naar een probleemloze aanpak voor het rapporteren en bewaken van uw KPI’s, lees dan verder om te ontdekken hoe Energis eApp u een oplossing kan bieden voor uitgebreide, publicatieklare ESG-rapporten.

Table of Contents

Nadruk op milieu, sociale en bestuurlijke factoren

Vanaf 2020 erkende 97% van de 250 grootste bedrijven ter wereld het belang van het integreren van ESG-overwegingen in hun rapportage.

ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance, vertegenwoordigt de drie onderling verbonden pijlers die duurzame en verantwoorde bedrijfspraktijken sturen.

Deze drie vormen samen het ESG-raamwerk en vertegenwoordigen de fundamentele gebieden waarover bedrijven moeten rapporteren. Het primaire doel van ESG is het vastleggen van de niet-financiële risico’s en kansen die gepaard gaan met de dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Bij het evalueren van de vooruitgang komt men vaak de termen “Scope 1, 2 en 3 emissies” tegen. Het is cruciaal om de implicaties van deze numerieke scopes te begrijpen en te begrijpen waarom er drie verschillende categorieën bestaan.

Inzicht in het belang van scope 1, 2 en 3 emissies in ESG-context

Diagram of scopes and emissions

De classificatie van emissies in drie scopes biedt een systematische aanpak voor het categoriseren van de verschillende soorten emissies die door een bedrijf worden gegenereerd tijdens zijn activiteiten en in zijn waardeketen, die leveranciers en klanten omvat.

Scope 1 omvat emissies van bronnen die een organisatie rechtstreeks bezit of beheert, bijvoorbeeld stookolie en gas en de brandstof die wordt gebruikt om de apparatuur aan te drijven.

Scope 2 bestaat uit emissies die een organisatie indirect genereert bij de productie van de energie die zij inkoopt en gebruikt. Bijvoorbeeld ingekochte elektriciteit en/of stoom gebruikt voor eigen verbruik.

Scope 3 emissies zijn afkomstig van activiteiten in de toeleveringsketen van een bedrijf, zoals de productie van materialen, transport en het gebruik en de afvoer van producten. Deze emissies worden niet direct gecontroleerd door het bedrijf, maar zijn wel gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten. Scope 3 emissies omvatten alle bronnen die niet binnen de scope 1 en 2 vallen.

De drie pijlers van ESG

Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

Boek een demo

De milieupijler

De milieupijler binnen het ESG-raamwerk legt de nadruk op de impact van een bedrijf op de natuurlijke omgeving en de toewijding aan duurzame praktijken. Deze pijler omvat het evalueren en beheren van milieurisico’s, het beperken van koolstofemissies, het behouden van hulpbronnen en het bevorderen van biodiversiteit en het behoud van ecosystemen. Bedrijven die prioriteit geven aan de milieupijler erkennen het belang van het afstemmen van hun activiteiten op duurzame milieudoelstellingen. Ze streven er actief naar om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren en bij te dragen aan de overgang naar een koolstofarme economie die efficiënt gebruik maakt van hulpbronnen. De belangrijkste gebieden die onder deze pijler vallen, zijn het beperken van klimaatverandering, energie-efficiëntie, afvalbeheer, waterbesparing, het voorkomen van vervuiling en duurzaam inkopen.

Onze geavanceerde oplossing en diepgaande expertise stellen organisaties in staat om op efficiënte wijze ESG-gegevens te verzamelen, analyseren en rapporteren, zodat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en tegelijkertijd de vele voordelen van een robuust kader benutten.

Met onze cloud-gebaseerde eApp kunt u uitgebreide rapporten genereren die de belangrijkste prestatie-indicatoren nauwkeurig bijhouden en waardevol inzicht geven in uw ESG-prestaties, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen en continu verbeteringen kunt doorvoeren.

Daarnaast biedt het je ook de flexibiliteit om energiereductiedoelen te stellen, zodat je ambitieuze doelen kunt stellen en de voortgang effectief kunt bewaken.

Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

Boek een demo

De sociale pijler

De sociale pijler van ESG heeft betrekking op hoe een bedrijf omgaat met de ontwikkeling van werknemers en arbeidspraktijken. Het omvat rapportage over productrentmeesterschap, waarbij de veiligheid en kwaliteit van de aangeboden producten wordt gewaarborgd. Verder omvat het verslaglegging over arbeidsnormen en gezondheids- en veiligheidspraktijken in de hele toeleveringsketen. Van bedrijven wordt ook verwacht dat ze omstreden inkoopkwesties aanpakken en kansarme groepen gelijke toegang bieden tot hun producten en diensten. De sociale pijler erkent het belang van het bevorderen van inclusieve en diverse werkplekken, het handhaven van mensenrechten en het leveren van positieve bijdragen aan de gemeenschappen waarin het bedrijf actief is.

De bestuurspijler

De bestuurspijler binnen het ESG-raamwerk richt zich op de structuur en praktijken van corporate governance binnen een bedrijf. Het omvat zaken als aandeelhoudersrechten, diversiteit in de raad van bestuur, beloning van bestuurders en de koppeling tussen beloning van bestuurders en duurzaamheidsprestaties. Daarnaast omvat de bestuurspijler een evaluatie van het gedrag van bedrijven, waarbij zaken als concurrentiebeperkende praktijken en corruptie aan de orde komen.

Bedrijven die prioriteit geven aan de bestuurspijler streven naar het handhaven van hoge normen voor transparantie, verantwoordingsplicht en ethisch gedrag.

Door deze drie pijlers te integreren in hun bedrijfsstrategieën kunnen bedrijven effectief navigeren door het complexe landschap van ESG-overwegingen en werken aan duurzame en verantwoorde praktijken.

Navigeren door ESG-rapportage: waar te beginnen

Voor een effectieve ESG-rapportage is een gestructureerd proces nodig.

Relevante ESG-factoren identificeren

Om een sterke basis voor rapportage te leggen, moeten organisaties eerst de milieu-, sociale en bestuurlijke componenten identificeren die van belang zijn voor hun activiteiten. Dit houdt in dat rekening moet worden gehouden met sectorspecifieke overwegingen, verwachtingen van belanghebbenden en wettelijke vereisten. Door deze factoren in kaart te brengen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun inspanningen op het gebied van verslaglegging doelgericht zijn en afgestemd op de belangrijkste duurzaamheidsprioriteiten.

Doelen stellen

Het stellen van duidelijke en haalbare doelen is essentieel om vooruitgang te stimuleren en prestaties in de loop van de tijd te monitoren. Deze doelen moeten specifiek, haalbaar en tijdgebonden zijn en de geïdentificeerde ESG-factoren weerspiegelen. Door robuuste doelen te stellen, kunnen organisaties hun vooruitgang in het aanpakken van ESG-kwesties effectief meten en hun betrokkenheid bij duurzame praktijken aantonen.

Gegevens verzamelen en analyseren

Organisaties moeten zowel kwantitatieve (cijfers, statistieken) als kwalitatieve gegevens verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder interne systemen, onderzoeken, audits en externe bronnen.

Met Energis.Cloud kunt u er zeker van zijn dat de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw ESG-rapportagegegevens gegarandeerd zijn. Onze eApp automatiseert het verzamelen van gegevens in bijna real-time, waardoor handmatige interventie niet meer nodig is en volledige, nauwkeurige en consistente gegevens gegarandeerd zijn.

Zodra de informatie naadloos is verzameld, doet onze eApp er nog een schepje bovenop door de belangrijkste prestatie-indicatoren voor je te berekenen. Deze efficiënte functie bespaart u kostbare tijd en vereenvoudigt het rapportageproces, zodat u zich kunt concentreren op het analyseren en interpreteren van de resultaten.

Met Energis.Cloud kunt u gedurende het hele jaar voortdurend uw voortgang afzetten tegen vooraf gedefinieerde doelen. Met constante zichtbaarheid van uw prestaties kunt u weloverwogen beslissingen nemen, verantwoording afleggen en op koers blijven met betrekking tot uw duurzaamheidsdoelen.

Rapporteren en bekendmaken

Het is essentieel om de verzamelde gegevens te bundelen in een uitgebreid ESG-rapport of openbaarmaking die de ESG-prestaties van de organisatie effectief communiceert met belanghebbenden. Het document moet transparant, beknopt en gemakkelijk te begrijpen zijn. Je kunt overwegen om erkende raamwerken zoals GRI of SASB te gebruiken om consistentie en vergelijkbaarheid te garanderen.

Wij begrijpen dat ESG-rapportage een breed scala aan standaarden en richtlijnen omvat en daarom is onze oplossing zo ontworpen dat deze naadloos aansluit op deze variaties.

Sterker nog, met Energis.Cloud eApp kunnen uw bestaande rapporten moeiteloos voldoen aan de ESG-standaarden, ongeacht de specifieke standaard of indeling die ze volgen.

Wat de standaard of het raamwerk ook is, Energis.Cloud eApp is er compatibel mee, zodat u het rapport krijgt dat u nodig hebt met behoud van compliance en consistentie.

Belanghebbenden betrekken

In gesprek gaan met interne en externe belanghebbenden, waaronder werknemers, investeerders, klanten en gemeenschappen, hun input vragen en inzicht krijgen in hun ESG-belangen. De ESG-inspanningen en -voortgang van de organisatie transparant communiceren om vertrouwen op te bouwen en open communicatielijnen te onderhouden.

Voortdurende verbetering

Het ESG-rapportageproces regelmatig evalueren en verfijnen en de methoden voor gegevensverzameling, meettechnieken en rapportagepraktijken verbeteren.

Verificatie en zekerheid (optioneel)

Overweeg het inschakelen van externe assurance providers om de geloofwaardigheid en transparantie te vergroten. Onafhankelijke experts kunnen de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de gerapporteerde ESG-gegevens beoordelen. Verificatie en assurance geven belanghebbenden vertrouwen in de betrouwbaarheid van de openbaar gemaakte ESG-informatie en laten zien dat de organisatie zich inzet voor verantwoording en transparantie.

Het is cruciaal om te erkennen dat ESG-rapportage een continu proces is. Door ESG-overwegingen consequent te integreren in bedrijfsstrategieën, activiteiten en besluitvormingsprocessen, kunnen organisaties waarde op lange termijn creëren, bijdragen aan duurzaamheid en de weg vrijmaken voor een meer verantwoordelijke toekomst.

De toegevoegde waarde van Energis.Cloud

In het huidige zakelijke landschap is naleving van ESG-rapportage uitgegroeid van een optie tot een verplichting voor bedrijven wereldwijd. Organisaties die prioriteit geven aan duurzaam energiebeheer en ESG-principes omarmen, vergroten niet alleen hun aantrekkingskracht op investeerders en klanten, maar dragen ook aanzienlijk bij aan een duurzamere toekomst.

Bij Energis stellen we bedrijven in staat om hun ESG-doelstellingen te bereiken door een uitgebreide oplossing te bieden waarmee ze hun energieverbruik effectief kunnen bewaken en beheren. Door zichtbaarheid te krijgen in de patronen van energieverbruik, kunnen organisaties gebieden identificeren waar kansen liggen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame praktijken te stimuleren.

Ervaar de efficiëntie en kracht van onze eApp terwijl wij u begeleiden op uw reis naar verbeterde ESG-prestaties, naleving van regelgeving en tastbare positieve resultaten. Of u nu een doorgewinterde beoefenaar bent of een nieuwkomer op het gebied van ESG, ons team van experts staat klaar om u op weg te helpen.

Neem vandaag nog contact op met een van onze experts en laat ons u helpen een transformatieve reis naar duurzaamheid en energie-efficiëntie te beginnen.

Bronnen:

< Terug naar Homepage

< Terug naar Blog


Geïnteresseerd in onze software voor energiebeheer?

                                                   Boek een demo
 

Similar Posts